Poznáte pojmy emocionálna a sociálna inteligencia?

Poznáte pojmy emocionálna a sociálna inteligencia?

Kategória: EQ

Vo svete IQ testov existujú dva druhy inteligencie, ktoré sú nemerateľné, no kľúčové pre úspech na vedúcich úrovniach v podnikaní. Tieto dva druhy inteligencie sa nazývajú emocionálna inteligencia a sociálna inteligencia.

 

 

Čo to je?

Emocionálnu inteligenciu získavame identifikáciou (a kontrolou) našich vlastných pocitov ako aj pocitov ostatných. Okrem toho ju využívame na rozhodovanie v aktuálnej situácií. Napríklad, dokážeme porozumieť aktuálnemu kontextu na základe výrazu tváre ľudí okolo nás. Štúdie ukázali, že ľudia s vysokým EQ majú lepšie duševné zdravie, výkon v práci a lídrovské zručnosti, hoci sa nepreukázali žiadne kauzálne vzťahy a takéto zistenia sa pravdepodobne dajú pripísať skôr všeobecnej inteligencii a špecifickým osobnostným črtám ako samotnej emocionálnej inteligencii.
Kľúčové zručnosti na budovanie emocionálnej inteligencie a zlepšenie schopnosti zvládať emócie a spojiť sa s ostatnými sú:

 

Sociálna inteligencia sa vyvíja skúsenosťami s ľuďmi a učíme sa ju pomocou úspechov a zlyhaní v sociálnom prostredí a sociálnom kontexte. Podľa sociológa R. Honeywilla je sociálna inteligencia súhrnom sociálneho uvedomenia a sebapoznania, rozvinutých spoločenských presvedčení a postojov a kapacity a chuti riadiť komplexné sociálne zmeny. Psychológ N. Humphrey verí, že je to skôr sociálna inteligencia než kvantitatívna inteligencia, ktorá definuje kto sme ako ľudia.

Človek s takouto inteligenciou je:

 • Prispôsobivý
 • Vynikajúci poslucháč
 • Dobre analyzuje správanie ľudí
 • Ukazuje rôzne typy osobností
 • Zaujíma sa o dojem, ktorý na ostatných zanechá

 

 

Prečo sú dôležité?

Keď sa sociálna a emocionálna inteligencia stretnú, vytvoria takzvanú ESI alebo emocionálnu a sociálnu inteligenciu. Tieto kompetencie sú spojené so sebapoznaním, sebamanažmentom a vzťahovým manažmentom, ktoré ľuďom umožňujú pochopiť a zvládnuť svoje vlastné emócie a emócie druhých v sociálnych interakciách. Sociálna a emocionálna inteligencia sú okrem toho dve dimenzie inteligencie, ktoré sú veľmi dôležité na vedúcich pozíciách v podniku, práve pre jeho úspešnosť. Kompetencie ESI sú zodpovedné za priepasť medzi výkonmi tých lídrov, ktorí sú vynikajúci od tých, ktorých považujeme za priemerných. Našťastie sa schopnosti ESI dajú naučiť a zlepšovať aj v priebehu času.

 

 

V čom sú rozdielne a v čom zas podobné?

Podľa Harvardskej univerzity je sociálna inteligencia známa ako interpersonálna, teda medziľudská inteligencia a emocionálna inteligencia ako intrapersonálna inteligencia. Potrebujeme oba tieto koncepty, aby sme porozumeli sebe a spôsobu, akým komunikujeme s ostatnými.

Kľúčovým rozdielom medzi sociálnou inteligenciou a emočnou inteligenciou je to, že sociálna inteligencia je v zásade schopnosť človeka komunikovať s ostatnými a emocionálna inteligencia je schopnosť človeka rozpoznať svoje vlastné pocity a pocity druhých. Tá prvá nám pomáha pri rozhodovaní o budúcnosti a tá druhá pri rozhodovaní o súčasnosti. V niektorých prípadoch je sociálna inteligencia rozšírením alebo supersetom emocionálnej inteligencie.

 

 

Ako sa meria EQ?

Goleman zistil, že zatiaľ čo vlastnosti, ktoré sa tradične spájajú s leadershipom, ako sú inteligencia, odolnosť, odhodlanie a vízia, sú potrebné na úspech, nie sú dostatočné. Zmiešaný model emocionálnej inteligencie (EQ) sa silno zameriava na definovanie EQ pomocou širokej škály zručností a kompetencií, ktoré ovplyvňujú výkon lídra. Preto sa zmiešaný model často používa v podnikovom alebo inom profesionálnom prostredí na školenie a hodnotenie manažérskeho potenciálu a zručností.

 

Zmiešaný model definuje päť základných kompetencií EQ:

 • Sebapoznanie: Schopnosť rozpoznať, čo cítite, porozumieť vašim obvyklým emočným reakciám na udalosti a rozpoznať, ako vaše emócie ovplyvňujú vaše správanie a výkon. Ak ste si vedomí seba samého, vidíte sa tak, ako vás vidia ostatní a máte dobrý zmysel pre svoje vlastné schopnosti a ich limity.
 • Zvládanie emócií: Schopnosť zostať sústredený a jasne premýšľať, aj keď človek prežíva silné emócie. Byť schopný riadiť svoj vlastný emocionálny stav je nevyhnutné pre prevzatie zodpovednosti za svoje činy a môže vás zachrániť pred unáhlenými rozhodnutiami, ktoré by ste mohli neskôr ľutovať.
 • Motivácia: Schopnosť využiť svoje najhlbšie emócie na pohyb a navádzanie k vašim cieľom. Táto schopnosť vám umožňuje prevziať iniciatívu a vytrvať aj napriek prekážkam a neúspechom.
 • Empatia: Schopnosť vnímať, chápať a reagovať na to, čo cítia ostatní ľudia. Sebapoznanie je nevyhnutné pre empatiu s ostatnými. Ak si nie ste vedomí svojich vlastných emócií, nebudete schopní pochopiť ani emócie ostatných.
 • Sociálne zručnosti: Schopnosť riadiť, ovplyvňovať a inšpirovať emócie u ostatných. Schopnosť zvládnuť emócie vo vzťahoch a schopnosť ovplyvňovať a inšpirovať ostatných sú základnými schopnosťami úspešnej tímovej práce a vedenia.

 

 

Pozrime sa bližšie na ..

Emocionálne sebapoznanie je schopnosť identifikovať vlastné emócie a emócie druhých. Taktiež súvisí s emocionálnou inteligenciou, nakoľko je jednou z najdôležitejších zručností/schopností Zmiešaného modelu. Ľudia sa líšia v tom, do akej miery sú schopní identifikovať špecifickosť svojich skúseností:

 • Ľudia s vysokou mierou odlišnosti vedia podrobnejšie komunikovať svoje emocionálne zážitky pri rôznych príležitostiach a používať rôzne prídavné mená pre lepší opis rôznych druhov zážitkov. Ľudia s touto kompetenciou vedia lepšie identifikovať jemné rozdiely vo svojich emóciách, aj to ako tieto emócie ovplyvňujú ich správanie, rozhodnutia a výkon. Lepšie dokážu rozlíšiť intenzitu emócií a používať väčší množstvo pojmov.
 • Naopak, ľudia s nižšou mierou odlišnosti používajú iba niekoľko všeobecných emocionálnych stavov a často sa neúspešne pokúšajú vyjadriť svoje pocity v konkrétnych pojmoch.

Prieskum spoločnosti Korn Ferry Hay Group zistil, že medzi lídrami s niekoľkými silnými stránkami emocionálneho sebapoznania, malo 92% z nich tím s vysokou energiou a vysokým výkonom. Veľkí lídrovia vytvárajú pozitívne emocionálne prostredie, ktoré povzbudzuje motiváciu a zvýšené úsilie a sú to tí, ktorí majú dobré emocionálne sebapoznanie. Na rozdiel od toho lídrovia s nízkym emocionálnym sebapoznaním vytvárajú negatívne prostredie 78% času.

 

Empatia je ďalšia dôležitá zručnosť/kompetencia Golemanovho zmiešaného modelu. Empatia znamená schopnosť cítiť pocity druhých a pochopiť ako sa pozerajú na veci. S empatiou jednoducho cítite nevyslovené emócie. Pozorne počúvate, aby ste pochopili pohľad druhej osoby, kontexty, v ktorých premýšľajú o konkrétnych situáciách.

Neurovedci identifikovali rôzne časti mozgu spojené s dvoma odlišnými typmi empatie: kognitívnou empatiou a emocionálnou empatiou. Kognitívnou empatiou dokážeme pochopiť perspektívu inej osoby a sily, ktoré túto perspektívu informovali. S emocionálnou empatiou zisťujeme pocity inej osoby slovnými a neverbálnymi narážkami a prežívame to, čo cítia.

 

Autor: tím topcoach

Zdieľajte s priateľmi